Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

• ДОДАТАК ЗА НЕГУ И ПОМОЋ ДРУГОГ ЛИЦА

Остварење овог права подразумева посебан новчани додатак који службе социјалне заштите дају лицима у стању социјалне потребе, а која су због тежег психичког или физичког оштећења у задовољавању својих егзистенцијалних потреба у потпуности упућена на помоћ других лица и због чега имају ванредне и увећане расходе.

За остваривање овог права потребно је приложити следећу документацију:

• писани захтев;

• фотокопију личне карте;

• фотокопију извода из Матичне књиге рођених или венчаних;

• уколико је лице рођено ван територије Србије – уверење о држављанству;

• уверење да подносилац захтева не прима пензију ПИО;

• фотокопију здравствене књижице;

• предлог за вештачење (Образац бр. 1);

• уверење о незапослености;

• фотокопију медицинске документације.

Право на увећан додатак за негу и помоћ другог лица

Право на увећан додатак за негу и помоћ другог лица имају лица која су право на додатак за помоћ и негу другог лица остварила по прописима социјалне заштите или по прописима о пензијском и инвалидском осигурању и код којих је утрвђено 100% телесно оштећење по једном основу.


 

• УВЕРЕЊА О ПОСЛОВНОЈ СПОСОБНОСТИ

Да би грађани могли да се баве самосталном делатошћу, неопходно им је уверење о пословној способности које се добија у Центру за социјални рад провером старатељских књига. Потребна документација је:

• писани захтев;

• фотокопија личне карте.

Уколико постоје индиције да због бoлeсти лице треба лишити пословне способности и ставити га под старатељство, лишење пословне способности је ванпарнични судски поступак који најчешће покрећу чланови породице или орган старатељства (Центар за социјални рад) по службеној дужности. Након добијања правоснажне судске одлуке о лишавању пословне способности, у Центру се покреће и води поступак стављања лица под стално старатељство.


 

• НОВЧАНА СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ

 Право на новчану социјалну помоћ има појединац, односно, породица која нема приходе, или има мањи приход од минималног нивоа социјалне сигурности. Средства за Новчану социјалну помоћ обезбеђује Република Србија. Захтев се подноси на прописаном обрасцу који се добија у центру за социјални рад. Неопходна документација за остваривање права на новчану социјалну помоћ у складу са законом:

• захтев;

• лична карта на увид и фотокопије за све пунoлeтне чланове;

• извод из Матичне књиге рођених/венчаних за чланове породице;

• уверење о имовинском стању за све пунoлeтне чланове породице;

• уверење о пријави служби Завода за тржиште рада незапослених чланова;

• потврда за децу о редовном школовању;

• потврда о примањима за све чланове (осим дечијег и родитељског додатка, додатка за помоћ и негу другог лица и примања по основу ученичког и студентског стандарда);

• уверење Фонда ПИО да чланови породице нису корисници пензије по било ком основу;

• фотокопија Пресуде о разводу брака и висини утврђене обавезе за издржавање;

• решење о престанку радног односа.


 

• ПОТВРДА ЗА ДЕЧИЈИ – РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК

Документација за издавање потврде за дечји –родитељски додатак:

• Захтев за издавање потврде (укратко описати породичну ситуацију, навести своју пуну адресу и адресу другог родитеља);

• Извод из Матичне књиге рођених за децу (или фотокопија извода);

• Извод из Матичне књиге венчаних (а ако нису венчани извод из Матичне книге рођених);

• Изводи из Матичне књиге рођених за родитеље деце;

• фотокопија личне карте мајке.


 

• СМЕШТАЈ ОДРАCЛИХ ЛИЦА У УСТАНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Ово право подразумева смештај у неку од установа социјалне заштите (дом за старе и пензионере, дом за одрасла трајно неспособна лица, установе за домски смештај ментално обoлeлих лица), као и подмиривање трошкова смештаја.  Потребно је приложити следећу документацију:

• изјава да без принуде, присиле, лице жели да буде смештено у установу;

• фотокопија личне карте (2 примерка);

• фотокопија извода из Матичне књиге рођених (2 примерка);

• фотокопија извода из Матичне књиге венчаних (2 примерка);

• пореско уверење из места рођења и места становања (2 примерка);

• уверење о држављанству;

• уверење о заједничком домаћинству;

• лист непокретности;

• чек од пензије (последњи чек и једна фотокопија или други доказ о примањима);

• доказ о примањима сродника (квартално или последња исплата);

• фотокопија личне карте за сроднике који плаћају смештај;

• уверење о здравственом стању (оригинал и једна копија);

• налаз неуропсихијатра (оригинал и једна копија);

• лекарско уверење да не болује од заразних бoлeсти;

• фотокопија извода из Матичне књиге умрлих за брачног друга;

• фотокопија здравствене књижице (2 примерка);

• фотокопија уговора о откупу или коришћењу стана;

• фотокопија уговора о доживотном издржавању;

• фотокопија уговора о поклону;

• фотокопија уговора о продаји;

• фотокопија пресуде о разводу брака.


 

• СТАРАТЕЉСТВО

Старатељство као облик заштите примењује се у случајевима малoлeтне деце или одраслих и остарелих лица лишених пословне способности. Овим обликом заштите штите се материјални и сви други интереси лица која се налазе под старатељством. Потребна документација за одређивање старатеља је:

• писани захтев;

• фотокопија личне карте;

• извод из Матичне књиге рођених;

• уверење о пословној способности;

• уверење да лице није под истрагом;

• уверење о радним односу;

• лекарско уверење;

• доказ да лице није лишено родитељског права.


 

• УСВОЈЕЊЕ

Као породично-правни однос и са становишта остваривања права сваког појединца да планира обим своје породице, усвојење спада у ред најкомпекснијих и најодговорнијих облика заштите деце без родитељског старања. Тенденцију раста броја деце која су на овај начин трајно збринута, можемо посматрати у контексту реформи у систему социјалне заштите, а које су инициране од стране Министарства за социјална питања. Један од циљева постављених у реформи је смањење броја деце у установама социјалне заштите фаворизовањем института усвојења, хранитељства и других алтернативних облика заштите деце у природном, породичном окружењу. Потребна документација за потенцијалног усвојиоца је:

• писани захтев;

• фотокопија личне карте;

• извод из Матичне књиге рођених;

• извод из Матичне књиге венчаних (уколико брачни пар подноси захтев);

• уверење о држављанству;

• уверење о пословној способности;

• уверење да лице није под истрагом;

• уверење да лице није осуђивано;

• уверење о имовном стању;

• уверење о приходима (за запослене);

• уверење да се лице налази на евиденцији Завода за тржиште рада (за незапослене);

• лекарско уверење;

• доказ да лице није лишено родитељског права.

Уколико Захтев за усвојење подноси брачни пар, сва документација се прилаже у 2 (два) примерка. Документација која се доставља Центру за социјални рад не сме бити старија од 6 (шест) месеци.


 

• ХРАНИТЕЉСТВО

Хранитељ је лице које обезбеђује и организује прихват и комплетну бригу о детету без родитељског старања у оквиру своје природне породице. На тај начин хранитељ обезбеђује, колико је то могуће, природне услове за оптимални развој и одрастање ове деце до њиховог коначног професионалног и социјалног оспособљавања за самостални живот. Хранитељство је однос који се одређује Уговором о хранитељству између детета и његовог хранитеља. У Хранитељству као облику социјалне и породично-правне заштите деце од посебног значаја је праћење од стране стручног тима Центра за социјални рад. Праћење реализације хранитељства показује сврху и оправданост избора овог облика заштите деце као посебно значајног у збрињавању деце без бриге природних родитеља. Потенцијални хранитељ као и чланови његове породице не смеју да буду лишени пословне способности или родитељског права. Хранитељ не сме да буде лице материјално необезбеђено у складу са Законом о социјалној заштити. Тим када одлучује о избору хранитеља обавезно има у виду и личне особине лица која желе да буду хранитељи.  Потребна документација за подношење захтева и обраду хранитељске породице:

• писани захтев;

• фотокопија личне карте;

• лекарско уверење (розе образац);

• уверење да лице није под истрагом;

• уверење да лице није лишено родитељског права;

• уверење да лице није лишено пословне способности;

• потврда о висини прихода;

• доказ о имовини (Уговор о стану и Извод из земљишних књига).

Потенцијални хранитељ Захтев подноси Центру за социјални рад. Центар за социјални рад своју делатност базира на заштити права и интереса деце без обзира на врсту њихове угрожености.


 

• УСЛУГЕ ДНЕВНОГ БОРАВКА ЛИЦА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

Лицима ометеним у психичком или физичком развоју, степена умерене или теже менталне ометености, обoлeлим од аутизма и вишеструко ометеним у развоју, у оквиру дневног боравка обезбеђују се: дневни боравак, исхрана, здравствена заштита за време трајања боравка, васпитно-образовни рад, оспособљавање за рад и радне активности, културно-забавне и рекреативне активности према њиховим способностима, склоностима и испољеном интересовању. Средства за пружање услуге обезбеђује град Краљево. Захтев за остваривање права на коришћење дневног боравка подноси родитељ, односно старатељ корисника Центру за социјални рад уз следећу документацију:

• извод из Матичне књиге рођених за корисника;

• решење о разврставању корисника или мишљење интерресорне комисије о процени потреба за пружањем овог облика подршке кориснику;

• уверење МУП-а о пребивалишту и фотокопије личних карата подносиоца захтева и корисника.


 

• УСЛУГА ПОМОЋИ И НЕГЕ У КУЋИ

Право на услугу помоћи и неге у кући обезбеђује се старим, изнемоглим и хронично обoлелим лицима, када је породична подршка недовољна или није расположива, а у складу са идентификованим индивидуалним потребама старих лица која услед немоћи или смањених функционалних способности изазваних инвалидитетом/бoлeшћу, нису способна да независно живе без свакодневне или редовне подршке. Приоритет у обезбеђивању доступности Услуге помоћи и неге у кући имаће особе у старијем добу (жене старије од 60 година, мушкарци старији од 65 година) које имају ограничења физичких и психичких способности услед којих нису у стању да независно живе у својим домовима без редовне неге и надзора, а која живе сама у домаћинству или с другим лицем неспособним за пружање помоћи.  Средства за пружање услуге обезбеђује град Краљево.  Захтев за помоћ и негу у кући подноси се Центру за социјални рад са следећом документацијом:

• извод из Матичне књиге рођених, венчаних и умрлих;

• доказ о редовним месечним примањима оствареним у три месеца која претходе месецу у коме је поднет Захтев;

• уверење о непостојању Уговора о доживотном издржавању;

• уверење о имовном стању за себе и сроднике обавезне на издржавање (Републички геодетски завод и Пореска управа) из места рођења и места пребивалишта;

• уверење из Националне службе за запошљавање, за незапослена лица;

• налаз и мишљење лекара специјалисте;

• уверење МУП-а о пребивалишту и фотокопије личних карата;

• оверене фотокопије здравствених књижица свих чланова домаћинства.


 

Поделите на друштвеним мрежама