Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Служба за заштиту деце и младих обавља послове заштите деце и младих у складу са законски предвиђеним актима и то:

 

• смештај у установу социјалне заштите;

• смештај у хранитељску породицу;

• усвојење;

• старатељство;

• брачни спорови;

• поремећени породични односи;

• насиље у породици;

• поремећаји у друштвеном понашању;

• породична медијација;

• саветодавни и терапијски стручни социјални рад;

• спроводи поступак посредовања – медијације у породичним односима (мирење и нагодба);

• доставља налаз и стручно мишљење, на захтев суда, у парницама у којима се одлучује о заштити права детета или о вршењу, односно, лишењу родитељског права;

• доставља, на захтев суда, мишљење о сврсисходности мере заштите од насиља у породици коју је тражио други овлашћени тужилац;

• пружа помоћ у прибављању потребних доказа суду пред којим се води  поступак у спору за заштиту од насиља у породици;

• спроводи поступак процене опште подобности хранитеља, усвојитеља и старатеља;

• врши попис и процену имовине лица под старатељством;

• сарађује са јавним тужиоцем, односно, судијом за малoлeтнике у избору и примени васпитних налога;

• спроводи медијацију између малoлeтног учиниоца и жртве кривичног дела;

• подноси извештај о испуњењу васпитног налога јавном тужиоцу, односно, судији за малoлeтнике;

• присуствује, по одобрењу суда, радњама у припремном поступку против малoлeтног учиниоца кривичног дела (саслушање малoлeтног учиниоца кривичног дела, саслушање других лица);

• ставља предлоге и упућује питања лицима која се саслушавају;

• доставља мишљење суду пред којим се води кривични поступак против малoлeтника у погледу чињеница које се односе на узраст малoлeтника, чињеница потребних за оцену његове зрелости – испитује средину у којој и прилике под којима малoлeтник живи и друге околности које се тичу његове личности и понашања;

• присуствује седници већа за малoлeтнике и главном претресу у кривичном поступку против малoлeтног учиниоца кривичног дела;

• обавештава суд надлежан за извршење заводске васпитне мере и орган унутрашњих послова када извршење мере не може да започне или да се настави због одбијања или бекства малoлeтника;

• стара се о извршењу васпитних мера посебних обавеза;

• проверава извршење васпитне мере појачаног надзора од стране родитеља, усвојитеља или старатеља и указује им помоћ у извршењу мере;

• проверава извршење васпитне мере појачаног надзора у другој породици и указује помоћ породици у коју је малoлeтник смештен;

• спроводи васпитну меру појачаног надзора од стране органа старатељства тако што се брине о школовању малoлeтника, његовом запослењу, одвајању из средине која на њега штетно утиче, потребном лечењу и сређивању прилика у којима живи;

• стара се о извршењу васпитне мере појачаног надзора уз обавезу дневног боравака у установи за васпитавање и образовање малoлeтника;

• доставља суду и јавном тужиоцу за малoлeтнике извештај о току извршења васпитних мера о чијем се извршењу стара;

• предлаже суду доношење одлуке о трошковима извршења васпитних мера;

• обавља друге послове утврђене законом.

 

Центар у вршењу јавних овлашћења пружа услуге социјалног рада и покреће судске поступке када је законом за то овлашћен.

Поделите на друштвеним мрежама